Η Σεισμολογία ασχολείται με τη μελέτη των σεισμών και των εδαφικών κινήσεων, καθώς και με τη μελέτη της εσωτερικής δομής του γήινου φλοιού με βάση τις παρατηρήσεις ελαστικών κυμάτων που προκαλούνται από σεισμούς και εκρήξεις.ΘΕΜΑΤΑ-ΤΟΜΕΙΣ


 • Στοιχεία θεωρίας ελαστικότητας και ελαστικών κυμάτων
 • τάση
 • παραμόρφωση
 • σχέση τάσης και ανοιγμένης παραμόρφωσης
 • Κυματική Εξίσωση
 • ελαστικά κύματα χώρου
 • επιφανειακά ελαστικά κύματα
 • Μηχανικές ταλαντώσεις και όργανα αναγραφής των σεισμών
 • Αρμονική Ταλάντωση
 • σύνθεση και ανάλυση ταλαντώσεων
 • ελεύθερη ταλάντωση με και χωρίς απόσβεση
 • εξαναγκασμένη ταλάντωση.
 • Σεισμικά κύματα και διάδοση αυτών στο εσωτερικό της Γης
 • Σεισμομετρία
 • Μέγεθος και ενέργεια σεισμών
 • Σεισμική δράση της Γης και κατανομή αυτής
 • Τρόποι και αίτια γένεσης των σεισμών
 • Πρόγνωση των σεισμών. Μακροσεισμικά αποτελέσματα των σεισμών
 • Μέτρα αντισεισμικής προστασίας
 • Παράμετροι της διαδικασίας γένεσης των σεισμών
 • Μέθοδοι καθορισμού του μηχανισμού γένεσης των σεισμών
 • Μηχανισμοί γένεσης των σεισμών και παράμετροι των σεισμικών εστιών
 • Σεισμική επικινδυνότητα και σεισμικός κίνδυνος.